Aanvullende Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Kraamwolk afgesloten zorgovereenkomsten en conform de leveringsvoorwaarden van BO geboortezorg (Actiz en BTN). De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening van de kraamzorgovereenkomst door de client (opdrachtgever) en door De Kraamwolk (opdrachtnemer). Met het ondertekenen van de zorgovereenkomst wordt tevens deze algemene voorwaarden door de client geparafeerd voor gezien.

Artikel 1. De te leveren zorg

1.1 De Kraamwolk biedt zorg op maat.

1.2 De prioriteit voor kraamverzorgenden is de zorg voor moeder en kind. Huishoudelijke taken zijn hieraan ondergeschikt.

1.3 Kraamzorg kan worden geboden gedurende minimaal 3 uur per dag.

Artikel 2. ARBO-richtlijnen (Arbeidsomstandigheden Wet)

2.1 De Kraamwolk werkt volgens de ARBO-richtlijnen. In deze richtlijnen staat beschreven dat de werklocatie veilig moet zijn en er moeten werkbare omstandigheden zijn. Indien dit na beoordeling van de kraamverzorgende, niet het geval is kan de zorg worden stopgezet.

2.2 Bij een thuisbevalling en tijdens de kraamtijd moet het bed van de kraamvrouw op een minimale hoogte van 80 cm en een maximale hoogte van 90 cm staan.

2.3 Er moet stromend water aanwezig zijn op de etage waar de kraamvrouw en baby verzorgt worden.

Artikel 3. Vervoer

3.1 Indien de kraamverzorgende bij haar verzekeringsmaatschappij een inzittendenverzekering heeft afgesloten, mag zij gebruik maken van haar eigen auto ten behoeve van het gezin. Dit is echter haar eigen keuze.

Artikel 4. Parkeren

4.1 Parkeerkosten zijn ten alle tijden voor rekening cliënt.

Artikel 5. Tarieven

1.https://www.nza.nl/98174/tarieven_kraamzorg

5.2 Het aantal uren te leveren zorg wordt in overleg met de client en verloskundige op basis van LIP bepaald.
5.3 De vergoeding voor zorguren is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar. De geleverde uren zorg die niet door de verzekeraar worden vergoed, bijgekochte zorguren door opdrachtgever, worden rechtstreeks aan de client in rekening gebracht.
5.4 Bij verzekerden wordt een eigen bijdrage in rekening gebracht per geleverd uur zorg. Eigen bijdrage 2023 €4.80 en 2024 €5,10 per uur.

Artikel 6. Facturering

6.1 De betalingsvoorwaarden binnen 21 dagen na factuur.

Artikel 6. Annulering

6.1 Bij annulering op medische gronden worden geen kosten berekend.

6.2 Bij annulering zonder medische gronden word een bedrag van €475,00 berekend.

6.3 https://www.nza.nl/98174/tarieven_kraamzorg

Artikel 7. Ongewenst gedrag

7.1 Bij ongewenst gedrag wordt de zorg direct gestaakt. Onder ongewenst gedrag wordt discriminatie, excessief alcohol- en drugsgebruik, (dreiging met) geweld, dwang, gevaarlijke huisdieren of seksuele intimidatie verstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer kan aansprakelijk worden gesteld bij schade aan materiële zaken die door schuld of nalatigheid van een medewerker zijn veroorzaakt. Dit moet door de client worden aangetoond.

8.2 Schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige instructie van de client, wordt niet vergoed.

8.3 Er mag door kraamverzorgenden alleen gewerkt worden met deugdelijke en veilige apparatuur (incl. deugdelijke aansluitingen) en deugdelijke en veilige materialen (zoals kruiken). Schade door ondeugdelijke of onveilige apparatuur/materiaal wordt niet vergoed.

8.4 Een melding van schade dient binnen 48 uur schriftelijk te geschieden bij De Kraamwolk. Bij schade wordt er voor de client een beperkt eigen risico gehanteerd van maximaal € 150,00

Artikel 9. Verstrekking volmachten

9.1 De opdrachtnemer maakt geen gebruik van bankpassen, codes en/of creditcards van de client.

Artikel 10. Klachten

10.1 Een klacht over de opdrachtnemer en/of zorgverlening dient schriftelijk te worden gemeld aan De Kraamwolk

10.2 is lid van Coöperatie Kraamzorggroep (Coöperatie KZG). Als lid van de coöperatie KZG hebben wij ons verbonden aan de klachtenregeling van Coöperatie KZG. Deze klachtenregeling kun je vinden op https://www.cooperatiekzg.nl/documentklachtenregeling/

Artikel 11. Geheimhouding & Privacy

11.1 Opdrachtnemer en diegene die in opdracht van de opdrachtnemer betrokken zijn bij het proces van de levering van kraamzorg hebben een beroepsgeheim.

11.2 De registratie van persoonsgegevens wordt volgens de procedure Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

11.3 Opdrachtnemer dient volgens de wet de persoonlijke gegevens na beëindiging van de zorgovereenkomst te bewaren. Deze blijven ter beschikking bij De Kraamwolk voor de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Indien gewenst kan de opdrachtgever schriftelijk een kopie aanvragen.

11.4 De Kraamwolk zal zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever geen inzage van het dossier geven aan derden, tenzij de veiligheid van kind en gezin in geding zijn en de opdrachtnemer wettelijk de meldcode voor kindermishandeling zal moeten naleven.

11.5 De verloskundige is betrokken bij de uitvoering van kraamzorg en wordt niet als derden aangemerkt. Wanneer de zorg wordt overgenomen door een back-up kraamverzorgende wordt deze ook niet aangemerkt als derden.

Contactgegevens: De Kraamwolk
Dalkruid 9
3903EV Veenendaal
KVK-nummer 59355115
AGB code 33006394 KCKZ-200874
info@dekraamwolk.nl

aaneengesloten per dag tot maximaal 10 na de bevallingsdatum. (m.u.v. couveuse nazorg)

1.4 Als de opdrachtnemer door omstandigheden de zorg niet kan verzorgen zal hiervoor een gekwalificeerde kraamverzorgende als back-up worden ingezet, om zo de kwaliteit van zorg te waarborgen. Deze algemene voorwaarden blijven in dat geval van toepassing.

1.5 Evalueren, de kraamverzorgster zal u vragen het tussen evaluatie formulier uit het kraamdossier of het digitale tussen evaluatieformulier in te vullen wat vervolgens met De Kraamwolk gedeeld word door de kraamverzorgster. Wanneer de zorg niet naar wens verloopt wordt hiervoor een passende oplossing gezocht.