De Kraamwolk – Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt op 23-02-2023

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor De Kraamwolk. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet De Kraamwolk zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt De Kraamwolk slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In dit Online Privacy Statement kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

De Kraamwolk verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die De Kraamwolk kan aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen, De Kraamwolk dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen, professionele standaarden of kwaliteitsregels, indien die nodig zijn voor optimalisering van de kwaliteit van de dienstverlening of om u te informeren over overige diensten van De Kraamwolk. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over De Kraamwolk, dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

De Kraamwolk verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

De Kraamwolk verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder meer persoonsgegevens aangaande ras, politieke gezindheid, religie, levensovertuiging, seksuele leven of gezondheid. Wij verzoeken u om weloverwogen te besluiten of u bijzondere persoonsgegevens aan De Kraamwolk wilt verstrekken en nimmer bijzondere persoonsgegevens aan De Kraamwolk te verstrekken tenzij u toestemt met de verwerking van die bijzondere persoonsgegevens door De Kraamwolk. Als u vragen heeft over het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan De Kraamwolk neemt u dan eerst contact op met De Kraamwolk via info@dekraamwolk.nl.

1.1 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens

De Kraamwolk kan gebruik maken van functionele cookies, web beacons en andere technieken om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze online diensten. Het verwerken van deze gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren en te personaliseren.

1.1.1 IP addressen

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geagregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.

1.1.2 Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website zal een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Uw apparaten worden niet gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Onze ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houdt er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

Hieronder vindt u een lijst met soorten cookies die op onze websites worden gebruikt.

Beveiliging
Onze websites zijn gebouwd voor standaard internet browsers. Deze hebben een ingebouwde cookie functionaliteit die helpt bij compatibiliteitsissues (bijv. om uw browser type te herkennen) en de performance te verbeteren (bijv. sneller laden van content).
Verwijderd na sluiting van de browser.

Analytical
Wij gebruiken verschillende (externe) cookies om het gebruik van onze websites te analyseren. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit en inhoud van de websites verbeteren. Informatie die wordt verzameld: IP-adres, aantal unieke bezoekers, zoektermen, locatie (landencode) van bezoeker, datum, duur en frequentie van bezoek, gebruikte hardware, browsertype.
Tot vijf jaar nadat u geen gebruik maakt van de De Kraamwolk website.

2. Web beacons

Een web beacon is een klein bestand op een webpagina en wordt gebruikt om informatie te verzamelen over bijv. de mate waarin deze pagina wordt geopend, welke content wordt bekeken, etc. Deze informatie wordt gebruikt om belangstelling van bezoekers te meten en onze dienstverlening en communicatie te verbeteren. De Kraamwolk gebruikt alleen web beacons als dit is toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

3. Social media widgets en toepassingen

De Kraamwolk website kan een functionaliteit bevatten om bezoekers in staat te stellen informatie te delen via social media, zoals Facebook en Twitter. Deze social media toepassingen kunnen informatie verzamelen en gebruiken over uw gebruik van de De Kraamwolk web sites. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere gebruikers van die social media toepassing en een dergelijke interactie wordt beheerst door privacy policies van die social media toepassingen. De Kraamwolk heeft geen invloed op, en geen verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen.

4. Kinderen

De Kraamwolk begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze site is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, behalve als dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze dienstverlening.

5. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan De Kraamwolk in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.

Daarnaast kan De Kraamwolk persoonsgegevens doorgeven aan bedrijven in die met ons samenwerken of namens ons werken. Doorgifte door De Kraamwolk van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming met Nederlandse privacywetgeving.

De Kraamwolk kan persoonsgegevens verwerken in verband met de verkoop of overdracht van de dienstverlening in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. De Kraamwolk moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een bedreiging van de veiligheid. De Kraamwolk verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal De Kraamwolk geen persoonsgegevens die u hem verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

6. Keuzes

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze online diensten. In het algemeen bent u niet verplicht om persoonsgegeven te verstrekken. Echter, De Kraamwolk kan u verzoeken om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de door u gevraagde dienst aan u te verlenen, u te kunnen voorzien van (aanvullende) informatie inzake onze dienstenverlening en door ons te organiseren evenementen. Bepaalde online diensten kunnen u ook vragen om uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, u kunt hiermee instemmen of deze toepassing weigeren. Als u kiest voor een specifieke dienst of communicatie-uiting, zoals een e-nieuwsbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor deze dienst of communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een dienst of een communicatie-uiting, dan zullen wij proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken. Zoals hierboven beschreven, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Wees er echter op attent dat bepaalde gedeelten van onze sites mogelijk niet goed zullen werken als u ervoor kiest om cookies te weigeren.

7. Toegang

Als u persoonsgegevens aan De Kraamwolk beschikbaar heeft gesteld dan heeft u in de meeste gevallen het recht tot toegang tot die persoonsgegevens om eventuele onnauwkeurigheden te kunnen corrigeren. U kunt ook een verzoek tot wijziging of het verwijderen van informatie indienen door contact op te nemen met info@dekraamwolk.nl. Wij zullen alle redelijke inspanningen verrichten om te kunnen voldoen aan uw verzoek, zolang dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele standaarden.

8. Beveiliging en de integriteit van gegevens

De Kraamwolk heeft beveiligings-policies en procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van De Kraamwolk, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot degenen die namens De Kraamwolk betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard voor zo lang die nodig zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

9. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat De Kraamwolk website kan doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door dit Online Privacy Statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

10. Wijzigingen in dit beleid

De Kraamwolk kan dit Online Privacy Statement van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in het Online Privacy Statement dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. We raden u aan om regelmatig het Online Privacy Statement door te nemen opdat u op de hoogte blijft van de manier waarop De Kraamwolk uw persoonsgegevens beschermt.

11. Vragen inzake het Privacy beleid en over de handhaving

De Kraamwolk is gecommitteerd om de online privacy van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@dekraamwolk.nl. U kunt ook gebruikmaken van dit e-mail adres om eventuele zorgen met betrekking tot de naleving van ons Online Privacy Statement met ons te delen.


Privacy in de Kraamzorg

Privacy is een grondrecht. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de AVG vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU). Het uitgangspunt van deze privacywetgeving is dat er regels worden vastgesteld om de bescherming van de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en hun recht op bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Kraamzorg en persoonsgegevens

De Kraamzorg moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van cliënten. Hierbij moet er rekening worden gehouden met strenge regels. De regels waar de organisatie zich aan moet houden, staan in de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG).

Onze organisatie heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, die als onafhankelijk adviseur hierover kan worden geraadpleegd.